In Association with Amazon.com pravapis.org home

news / naviny
articles / artykuly
books / knihi
buy books / kuplaj knihi
dictionary / slounik
download
utilities / ultylity
links / spasylki
forum
about


Recommended book:
The Pyramid
by Ismail Kadare

Most popular pages:
The Belarusian Alphabet
Translit->Cyrillics Tool
Adjective "Belarusian"
Slavic Basic Phrases
White Ruthenia Map
Is "Russia" White?
Nyet to Russian
German Vocab
Guestbook
<br23> blog

Belarusian letters:

Ć ć   Ł ł   Ń ń   Ś ś   Ź ź
Č č   Š š   Ŭ ŭ   Ž ž  

back to articles
print it out

The Forgotten Slang. The top 100

Lubou Szatalava, Uladzimir Katkouski

Note: It is still under construction. More words to come; and the introductory comments also will be posted here. The entries are in bold, explanation in Belarusian is in the middle column, and the English translation is in the column on the right. Warning: explicit lyrics ;-)


абібок гультай, лайдак, лежабок lazy-bones, idle and slothful person
абізг`ал боўдзіла, тупы чалавек moron, dumb ass
ані`быль чорт, шайтан devil
апівош п'яніца drunkard
ашалотак ненармальны чалавек lunatic, crazy person
байсял`іць казаць абы-што to talk bullshit
бздура дзівацтва, бзік, глупства bullshit, stupidity
більдзюга 1. кій, дубінка; 2. мент 1. big stick; 2. cop, policeman
боўдзіла дурань, дэбіль moron, dumb ass
буця, буцюта 1. гаспадыня-няўмека; 2. няўдала выпечаны хлеб 1. completely unskilled house wife 2. burned spoiled bread
в`ышчака тый, хто часта шчэрыць зубы, любіць пасьмяяцца; выскаляка sneering, scoffing person
валацуга жабрак, бяздомны чалавек homeless person, bum
варкіла бурчлівы чалавек grumpy, ill-tempered person
вахл`ак прастакаваты, неахайны з выгляду чалавек dirty, repulsive, ugly person
гал`уза гарэза, свавольнік, фарсісты неразумнік rascal, rogue
гал`етра абібок, лайдак, гультай idle and slothful person
гальмар тормаз; чалавек із запаволенай рэакцыяй retarded person (literally "car brakes")
гламазда кепская жанчына bad woman
глушмань глухі чалавек deaf person
гм`ырак суровы, пануры, няўвішны чалавек gloomy, murky and dull person
гнус жмінда, скнара miser, skinflint
гундос гугнявы чалавек grumbling person
далігойла жанчына (dirty) woman
даўбак дурань, дэбіль, імбэцыль moron, imbecile, dumb ass
даўбень дурань, дэбіль, імбэцыль moron, imbecile, dumb ass
дзюндзя абібок, лайдак; жлукта, п’яніца lazy slothful person; drunkard
дупа задніца ass
дыбала вялікі нязграбны чалавек big disformed man
жл`укта п’яніца, алькаголік drunkard
жм`інда скупы чалавек, скнара miser, skinflint
жэўжык свавольнік, гарэза; спэрматазоід trouble-maker; spermatozoon
заяда задзіра, завадатар сварак ці боек bully, trouble-maker
звадыяш падбухторшчык, зводнік ring-leader (negative)
зеўра адтуліна, прорва; жаночы орган big hole, abyss; women's genitals
зух бойкі, удалы, малайцаваты чалавек fine fellow; lucky guy
зыкаўка вялікая зялёная муха, якая ляціць на лайно big green fly that flies over shit
зяпа рот, вусны (вульг.) mouth (vulgar)
імбэцыль дурань, дэбіль moron, dumb ass
кабеціна кабета (іран.зьневаж.) old woman (vulgar)
кадук злы дух, д`ябла, шайтан evil spirit, a kind of pagan devil
карузьлік гном, ліліпут dwarf (negative)
каўтуны валосься (пагард.) hair (vulgar)
кіжлун нахабны мужчына (зьнев.крыўд.) obnoxious guy
крашалап клышаногі чалавек curved-feet (vulgar)
лайно гаўно shit
латруга п’яніца, алькаголік; гультай, абібок alcohol addict; lazy person
лахта балбатлівая жанчына talkative woman (vulgar)
лыла вялікі неахайны чалавек big misshaped person
лярва курва (вульг.зьневаж.) prostitute (vulgar)
мармыль нелюдзімы, негаваркі чалавек quiet unsociable person
мема разявака; маўчын absent-minded person
мут`ар падманшчык, ілгун liar
навалач чужаніца, прыхадзень alien (negative)
насіска вялікі нос large nose
небар`ака чалавек, які выклікае спагаду, спачуваньне person that makes you feel compassion or sympathy
недалуга слабы, хворы чалавек; недарэка weak sick person
недарэка някемлівы, няўклюдны, няўмелы чалавек dumb, clumsy, awkward person
нёха неахайны чалавек dirty-looking person
нэндза 1. галеча, жабрацтва. 2. чалавек, які нудзіцца; нуда 1. poverty, misery. 2. grumpy complaining person
нядбайла нядбайны, лянівы чалавек, нядбалец lazy person; loser
п`етлахі валосьсе hair (vulgar)
падскрэбіш апошняе дзіця; малы дурны дзіцёнак the last child; small dumb child
пакрака неахайны чалавек dirty-looking person
памаўз`а шкоднік, свавольнік hooligan, fidget
пачвара 1. цмок; дракон; 2. жорсткі амаральны чалавек, вырадак 1. dragon; monster. 2. immoral person
плюхкач пашляк vulgar person
похва улоньне pussy
прасталытка курва, прастытутка prostitute
пыса морда (у жывёлаў і ня толькі) ugly face (like animals)
расхэйдус беспарадак, бардэль, бардак, гармідар chaos, complete disorder
рашка твар, пыса ugly face (vulgar)
ропа гной (з раны) pus (from wounds)
рохля неахайная жанчына dirty-looking woman
секель клітар clitoris
скнара вельмі скупы чалавек, жмінда extreme miser
скуралуп бязьлітасны, жорсткі чалавек merciless person; tough guy
смаргуль вельмі скупы чалавек miser, skinflint
смуроднік чалавек ад якога ідзе непрыемны, агідны пах; ванючка smelly stinky person
стамадзюк брудны чалавек dirty-looking man
сызма вельмі скупы чалавек extreme miser
сьлімак 1. смоўж, які мае ракавіну й вельмі павольна рухаецца. 2. бязвольны, безхарактарны чалавек 1. snail 2. a man without any will, having no strength in his character
сюрык дзіцячы чэлес child's penis
талалуй дуркаваты чалавек foolish person
тарадэйка балаболка extremely talkative woman
трыбухач пузаты чалавек man with a big belly
фіфа пустая, легкадумная жанчына (іран.зьневаж.) foolish dumb woman
хаблы людзі зь ніжэйшых сацыяльных слаёў; хамы. obnoxious low-class people
халэмус канец, пязьзец, сьмерць end, death (vulgar)
хватан малойца, зух, круты хлопец fne fellow; cool guy
хлюндра неахайная жанчына; курва ugly dirty-looking woman; prostitute
хмулаты грубы, няветлівы impolite, rough
хоўра неахайная жанчына dirty-looking woman
хэўра зграя, банда band, gang
цяльпук нінашто няздольны чалавек; незграбны, неахайны чалавек person that is not fit for anything; loser; disformed person
чапяла нехта худы як чапля (зьневаж.). extremely thin person
чупурушка неахайная, няздольная нінашто жанчына unskilled dirty woman
чушка неахайная жанчына dirty-looking woman
шалепаўка расьцяпа muddler, bungler
шлюндра гл. хлюндра same as khliundra (see above)
штамадзюк неахайны чалавек dirty-looking man
штыкля вельмі худы чалавек альбо жывёла extremely thin, sick person

- Write your comment


© Pravapis.org webteam and Uladzimir Katkouski, 2001-2005. All rights reserved.

 • Recommended web hosting (ask me a question)
 • Books in English from amazon.com, our featured books
 • Also in Germany (in English and in German) at amazon.de
 • Books in Belarus: oz.by bookstore and rodina.by bookstore.